Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 1 °C pogoda dziś
JUTRO: 3 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu Co jest grane?

Regulamin konkursu „Co jest grane?”

  §1
Postanowienia ogólne

1.    Podmiotem organizującym Konkurs „Co jest grane?” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300,00 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2.    W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3.    Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która wyśle wiadomość SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 zł z VAT) z prawidłową nazwą wykonawcy, którego utwór znajdował się w zaprezentowanym na antenie miksie. Na początku SMS’a należy wpisać hasło: PORANEK.
4.    Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która jako pierwsza przyśle wiadomość SMS z prawidłową nazwą wykonawcy, którego utwór znajdował się w zaprezentowanym na antenie miksie (całość na zasadach określonych w § 2).
5.    W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz pracownicy i współpracownicy Sponsora nagród, oraz członkowie rodzin tych osób.
6.    Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.
7.    W konkursie nie bierze się pod uwagę wiadomości SMS wysłanych z Internetu.
8.    Do prawidłowego przebiegu Konkursu i wyłonienia Zwycięzców Organizator użyje profesjonalnego systemu komunikacji interaktywnej „Panoramix”.
9.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ro.com.pl.

  §2
Zasady i przebieg Konkursu

1.    Konkurs realizowany będzie w audycjach Radia Olsztyn.
2.    W trakcie audycji, dziennikarz prowadzący program będzie informował o możliwości udziału w konkursie. Zadaniem słuchaczy będzie jak najszybsze przysłanie wiadomości SMS z prawidłową nazwą wykonawcy, którego utwór znajdował się w zaprezentowanym na antenie miksie (miks zawsze będzie składał się z fragmentów trzech utworów). Na początku SMS’a należy wpisać hasło: PORANEK.
3.    Dziennikarz prowadzący program wybierze SMS (z prawidłową odpowiedzią), który został nadesłany jako pierwszy. Skontaktuje się ze słuchaczem, który napisał SMS.
4.    W przypadku otrzymania wiadomości SMS od osoby, która wygrała jedną z nagród w danym tygodniu, Organizator wybiera kolejną osobę z listy nadesłanych wiadomości SMS.
5.    W przypadku braku nadesłania wiadomości SMS lub braku poprawnych odpowiedzi, Organizator przekazuje nagrody na poczet Konkursów odbywających się w późniejszym terminie.

§3
Nagrody

1.    Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego z Uczestników Konkursu
2.    W przypadku osób mieszkających w Olsztynie nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn. Osobom mieszkającym poza Olsztynem Radio Olsztyn wyśle nagrody listownie.
3.    Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4.    Zwycięzca udostępni zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich dokładnych danych tj. imienia i nazwiska (jeśli zwycięzca mieszka poza Olsztynem dodatkowo musi podać adres zamieszkania), które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.
5.    Zwycięzcy przysługuje prawo odbioru nagrody w ciągu 30 dni od dnia jej wygrania i powiadomienia o przyznaniu nagrody, chyba że Zwycięzca i Organizator ustalą inny termin; wówczas Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nieodebrania nagrody w terminie uzgodnionym
6.    Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 z późn. zm.)  zwycięzca Konkursu jest zobowiązany uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, o ile wartość nagrody przewyższa kwotę 2000,00 zł.
7.    Zwycięzca ma prawo rezygnacji z nagrody.
8.    Nagrodą jest zestaw upominków Radia Olsztyn.

§4
Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
2.    Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3.    Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4.    Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§5
Dane osobowe

1.    Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Olsztyn.
2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
3.    Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
4.    Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
5.    W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).
6.    Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
7.    Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres:  Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: promocja@ro.com.pl
8.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy
prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§6
Postanowienia końcowe

1.    Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
2.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
3.    Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.ro.com.pl
4.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
5.    W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 41 Organizator Konkursu opublikuje informację na stronie internetowej www.ro.com.pl.
6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Więcej w konkurs, regulamin
„Z niepokojem obserwujemy, jak pamięć o tych terenach odchodzi”. Sprawdź wyniki konkursu o Kresach Wschodnich

Piotr Wojcicki z olsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego II wygrał, zorganizowany w Olsztynie, konkurs wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. Drugi był Łukasz Kozłowski z LO, trzecia...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV