Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 16 °C pogoda dziś
JUTRO: 20 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Kto rano wstaje, temu Radio Olsztyn samochody rozdaje”

Regulamin konkursu „Kto rano wstaje, temu Radio Olsztyn samochody rozdaje”
§ 1

Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Kto rano wstaje, temu Radio Olsztyn samochody rozdaje” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. Konkurs organizowany będzie cyklicznie, od poniedziałku do piątku, w audycji Program poranny.
4. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która wyśle SMS pod numer 71 160 (koszt 1zł + VAT). Każdy uczestnik może wielokrotnie wysłać SMS pod podany numer, ale tylko jeden raz może zdobyć nagrodę główną opisaną w  § 3.
5. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
9. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl
10. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. ETAP 1 – Finał Dzienny

a) W Programie porannym Radia Olsztyn, od poniedziałku do piątku, dziennikarz prowadzący program, pomiędzy godz. 07:00-09:00 wyemituje słuchaczom dwie piosenki. Emisja każdej z nich zostanie poprzedzona wprowadzeniem dziennikarza, w którym poinformuję, że dana piosenka dotyczy niniejszego Konkursu.
b) Zadaniem słuchaczy będzie nadesłanie do radia wiadomości SMS, zawierającej nazwisko lub nazwę zespołu wykonującego dany utwór muzyczny.
c) Po emisji każdego z utworów wybrana zostanie osoba, która jako pierwsza wysłała poprawną wiadomość SMS, o treści wskazanej w § 2.b). W ten sposób wybrane zostaną dwie osoby, które nadesłały poprawny SMS, każda po emisji jednego z utworów.
d) Dwie osoby, o których mowa w § 2.c), zagrają w Finale dziennym Konkursu.
e) Dziennikarz prowadzący audycję dokona próby równoległego połączenia telefonicznego z osobami, które jako pierwsze wysłały wiadomość SMS.
f) W chwili uzyskania połączenia Finalista dziennego Konkursu podaje dziennikarzowi swoje imię i nazwisko.
g) Następnie dziennikarz prowadzący program wyemituje Finalistom dziennym 1 utwór muzyczny w oryginale lub utwór w zmienionej wersji artystycznej. Zdaniem słuchaczy będzie podanie nazwiska lub nazwy zespołu, który wykonuje utwór.
h) Finalista dzienny Konkursu, przed podaniem odpowiedzi na antenie, zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do podania swojego imienia, a następnie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
i) Zwycięzcą dziennego Finału Konkursu zostaje Finalista, który jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie muzyczne. Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedz, któregoś z Finalistów skutkuje emisją kolejnego utworu.
j) Próba uzyskania połączenia z Finalistami podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów, w ciągu pięciu sekund od chwili gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. Po nieudanych dwóch próbach uzyskania połączenia dziennikarz dokonuje próby połączenia z osobami, które w następnej kolejności nadesłały poprawne wiadomości SMS.
k) Zwycięzcy Finałów dziennych przechodzą po Półfinałów Konkursu, które rozgrywane są w każdy piątek w audycji Program poranny.

2. ETAP 2 – Półfinał

a) W Półfinale Konkursu biorą udział czterej Zwycięzcy Finałów dziennych z poniedziałku, wtorku, środy i czwartku.
b) W Półfinałach rywalizacja odbywa się w parach, gdzie Zwycięzca Finału dziennego z poniedziałku rywalizuje ze Zwycięzcą Finału dziennego ze środy w Półfinale nr 1, natomiast Zwycięzca Finału dziennego z wtorku rywalizuje ze Zwycięzcą Finału dziennego z piątku, w Półfinale nr 2.
c) W każdym z Półfinałów łączymy się równolegle ze Zwycięzcami Finałów dziennych. Zadaniem Półfinalistów jest prawidłowe podanie nazwiska lub nazwy zespołu, które zostaną wyemitowane na antenie (długości 3 sek.). Utwory, w każdym z Półfinałów zostaną podzielone na 4 kategorie. Półfinaliści wybierają kategorie wzajemnie dla swoich przeciwników.
d) Poprawna odpowiedź na wyemitowany fragment muzyczny nagradzana jest 1 punktem. Błędna odpowiedz lub jej brak to możliwość udzielenia odpowiedzi przez przeciwnika, który za dobrą odpowiedz otrzymuje 1 punkt, natomiast za brak odpowiedzi lub błędną odpowiedz nie otrzymuje punktu.
e) Osoba, która zdobędzie większą ilość punktów po emisji utworów z 4 kategorii zostaje Finalistą Tygodniowym Konkursu.
f) W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego z półfinalistą Organizator dokona próby połączenia ze słuchaczem, z którym rywalizował podczas finału dziennego.

ETAP 3 – Finał Tygodniowy

a) W Finale Tygodniowym Konkursu uczestniczą zwycięzcy Półfinałów.
b) W Finale Tygodniowym Konkursu łączymy się równolegle ze Zwycięzcami Półfinałów. Zadaniem Finalistów jest prawidłowe podanie nazwiska wykonawcy, nazwy zespołu lub nazwisk wykonawców  śpiewających piosenki w duecie, które zostaną wyemitowane na antenie (długości 3 sek.). Utwory zostaną podzielone na 4 kategorie. Finaliści wybierają kategorie wzajemnie dla swoich przeciwników.
c) Poprawna odpowiedź na wyemitowany fragment muzyczny nagradzana jest 1 punktem ( w przypadku duetów poprawna odpowiedź nagradzana jest 2 punktami). Błędna odpowiedz lub jej brak to możliwość udzielenia odpowiedzi przez przeciwnika, który za dobrą odpowiedz otrzymuje 1 punkt, natomiast za brak odpowiedzi lub błędną odpowiedz nie otrzymuje punktu.
d) Organizator przed każdym półfinałem/finałem poinformuje uczestników o zasadach punktowania danego konkursu.
e) Osoba, która zdobędzie większą ilość punktów po emisji utworu z 4 kategorii zostaje Zwycięzcą Konkursu Tygodniowego. Tygodniowym Konkursu.

 § 3
Nagrody

1. Nagrodą główną w Finale Tygodniowym Konkursu jest prawo do wykorzystania samochodu marki Toyota Auris (hybrydowa), którego właścicielem jest Sponsor firma Mir-Wit Sp. z o.o. Aleja Obrońców Tobruku 11, 10-092 Olsztyn, w najbliższy weekend (od soboty do poniedziałku). Sponsor ma prawo do oklejenia samochodu logo firmy.
2. Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B, które zostało wydane min. 3 lata przed datą, w którym Zwycięzca wygrał Finał Tygodniowy Konkursu.
3. Nagrodą w konkursie można dysponować wyłącznie w obrębie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodę należy odebrać w sobotę (następnego dnia po finale) w godzinach 9:00 – 12:00 i zwrócić w poniedziałek w godzinach 8:00 – 12:00.
4. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody głównej dla każdego z Uczestników Konkursu.
5. Nagrody należy odbierać osobiście przez Zwycięzcę, w siedzibie Sponsora firmie Mir-Wit Sp. z o.o. Aleja Obrońców Tobruku 11, 10-092 Olsztyn, następnego dnia po zakończeniu Finału (sobota).
6. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
7. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 7 dni od momentu wygrania.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 OŚWIADCZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU

„Kto rano wstaje temu Radio Olsztyn samochody rozdaje”.

IMIĘ: ……………………………………..NAZWISKO:………….…………………..…….
ADRES ZAMIESZKANIA:……………………………………………………………………
NUMER DOWODU OSOBISTEGO: ……………………………………………………….
TELEFON KONTAKTOWY:…………………………………………………………………

Ja, niże podpisany oświadczam, że:
– zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu „Kto rano wstaje temu Radio Olsztyn samochody rozdaje”;
– posiadam prawo jazdy kategorii B., ważne minimum 3 lata od daty wygrania Finału Tygodniowego Konkursu „Kto rano wstaje temu Radio Olsztyn samochody rozdaje”;

PODPIS
…………………………………..

 

Więcej w konkurs, rano
GRA W CIEMNO – nowy konkurs Radia Olsztyn!

Odpowiedz na pytania o Warmię i Mazury, zdobądź punkty i ustrzel fantastyczne nagrody. Od poniedziałku do piątku, każdy może sprawdzić swoją wiedzę o regionie. Wystarczy wysłać...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV