Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 16 °C pogoda dziś
JUTRO: 17 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Łączy Nas Mundial – 30 piłek do wygrania w konkursie Radia Olsztyn

Mundial to czas, w którym miliony Polaków spotykają się w gronie najbliższych, aby kibicować piłkarzom. Przed telewizorami zasiadają się tylko kibice, dla których futbol jest wielką pasją, ale także ci, którzy chcą wspólnie przezywać najważniejsze sportowe momenty czterolecia. Wszystko dlatego że #ŁaczyNasMundial.

Od 14 czerwca do 16 lipca zapraszamy na konkurs piłkarski na antenie Radia Olsztyn. W audycji Bliższe Spotkania każdego dnia będziemy zadawać pytanie konkursowe. Dwie osoby, które jako pierwsze wyślą do nas poprawne odpowiedzi, powalczą w finale o jedną z trzydziestu oficjalnych piłek Mundialu w Rosji Telstar 18. Będziemy Was pytać o piłkarzy, kulturę, zwyczaje i ciekawostki związane z uczestnikami Mundialu.

Konkurs #ŁączyNasMundial codziennie w audycji Bliższe Spotkania po godz. 9. Poniżej zamieszczamy Regulamin konkursu Łączy nas Mundial.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie Łączy nas Mundial, zwanym dalej Konkursem.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
4. Mówiąc o Uczestniku, Organizator ma na uwadze słuchacza, który bierze udział w konkursie na zasadach opisanych poniżej.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl
8. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs będzie realizowany od 14 czerwca do 24 lipca 2018 r. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wysłanie wiadomości SMS z poprawną odpowiedzią na pytanie, które będzie zadawane na antenie Radia Olsztyn w audycji Bliższe Spotkania codziennie od 14 czerwca do 24 lipca 2018 r. Uczestnik musi wysłać SMS o treści „RO.ODPOWIEDŹ” pod nr 71601 (1 zł + 23 % VAT).
3. Każdego dnia w audycji Bliższe Spotkania odbędzie się dzienny finał konkursu. Dwaj Uczestnicy, którzy każdego dnia najszybciej nadeślą poprawną odpowiedź na pytanie, wezmą udział w dziennym finale konkursu.
4. Prowadzący ww. audycję dokona próby połączenia telefonicznego z dwójką najszybszych Uczestników. Próba uzyskania połączenia podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów, w ciągu pięciu sekund od chwili gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. Po nieudanych dwóch próbach uzyskania połączenia prezenter dokonuje próby połączenia z osobą, która jako następna udzieliła najszybciej odpowiedzi.
5. W chwili uzyskania połączenia Uczestnicy podają prezenterowi swoje imiona. Zadaniem Uczestników będzie udzielenie poprawnych odpowiedzi na 4 pytania Konkursowe (po 2 pytania dla każdego). Gdy Uczestnik nie odpowie na swoje pytanie lub odpowie błędnie, odpowiedzi może udzielić konkurent. Przy wyniku 2:2, 1:1 lub 0:0 o wygranej zdecyduje tzw. dogrywka. Prezenter zada równocześnie Uczestnikom to samo pytanie, a odpowiedzi udziela ten, który pierwszy pod swoje imię. Punkt można zdobyć za każdą poprawną odpowiedź. Podanie błędnej odpowiedzi przez Uczestnika skutkuje możliwością odpowiedź i zdobyciem punktu przez konkurenta.

§ 3
Nagrody

1. Każdy zwycięzca finału dnia otrzyma nagrodę w postaci piłki nożnej Adidas Testar 18.
2. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
3. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Trwają przygotowania do II edycji Arena Festiwal Film&Music w Ostródzie

"Filmowe piosenki", "Przeboje kina familijnego" oraz "Światowa muzyka filmowa" to tytuły trzech koncertów z muzyką filmową, które usłyszymy w Ostródzie.  II edycja Arena Festiwal Film&Music rozpocznie...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV