Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 19 °C pogoda dziś
JUTRO: 13 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Nie czekaj na Mikołaja. Wygraj prezenty z Radiem Olsztyn

Wygraj jedną z 24 świątecznych nagród w konkursie – Radiowy Kalendarz Adwentowy. Słuchaj nas codziennie od 9 do 14.

Kosz pełen słodyczy, zestaw miodów, termofor, a może cyfrowe radio – to tylko niektóre z nagród, które będzie można wygrać w konkursie – Radiowy Kalendarz Adwentowy.

Każdego dnia, od godz. 9 do 14, dziennikarze prowadzący audycje będą zadawać Wam pytania na antenie. Autorzy dwóch najciekawszych odpowiedzi wezmą udział w rywalizacji o nagrodę dnia. Dla ułatwienia podpowiadamy, że przyda się Wam wiedza o świątecznych filmach, muzyce czy przepisach kulinarnych.

Numer konkursowy: 71 601 (koszt 1,23 zł. z VAT). SMS o treści: RO.treść wiadomości

Do usłyszenia już 1 grudnia na antenie Radia Olsztyn.

 

Regulamin konkursu – Radiowy Kalendarz Adwentowy

§1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Radiowy Kalendarz Adwentowy” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300,00 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. W konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora, pracownicy i współpracownicy Sponsora nagród oraz członkowie rodzin tych osób.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radioolsztyn.pl.

6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

§2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany będzie w audycjach Bliższe Spotkania i Koktajl Kulturalny w dniach 01.12.2021-24.12.2022 r.

2. Dziennikarz prowadzący każdą z audycji będzie informował o możliwości udziału w konkursie.

3. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która wyśle wiadomość SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 zł. z VAT) będącą odpowiedzią na pytanie zadane przez dziennikarza prowadzącego program (pierwsza część konkursu). Na początku SMS-a należy wpisać prefiks: RO. Odpowiedzi będą przyjmowane do godz. 12:00 (od poniedziałku do soboty) i do godziny 11.00 (w niedzielę).

4. Autorzy dwóch najciekawszych odpowiedzi (najciekawsze odpowiedzi wybierze Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność i pomysłowość nadesłanych odpowiedzi) wezmą udział w drugiej części konkursu. Dziennikarze prowadzący audycję skontaktują się z autorami dwóch najciekawszych odpowiedzi (w przypadku nieodebrania telefonu przez autora wybranej przez Komisję Konkursową odpowiedzi, prowadzący skontaktuje się z kolejną osobą). Nieodebranie telefonu wiąże się z rezygnacją z konkursu.

Każdy z dwóch uczestników usłyszy materiał muzyczny lub pytanie (każdemu z uczestników zostanie zaprezentowany inny materiał muzyczny lub pytanie). Każdy z uczestników będzie musiał dokonać wyboru prawidłowej odpowiedzi spośród trzech wariantów (a,b, lub c) przedstawionych przez prowadzącego. Uczestnik, który poda prawidłową odpowiedź zostaje zwycięzcą konkursu (na odpowiedź każdy z Uczestników będzie miał 10 sekund). W przypadku remisu, zostanie zaprezentowany Uczestnikom dodatkowy fragment muzyczny lub pytanie. Uczestnik który jako pierwszy wyrazi chęć podania odpowiedzi wypowiadając swoje imię, a następnie poda prawidłową odpowiedź, zostanie zwycięzcą konkursu w danym dniu (w przypadku błędnej odpowiedzi automatycznie wygrywa przeciwnik).

5. W przypadku braku nadesłania wiadomości, Organizator przekazuje nagrody na poczet konkursów odbywających się w późniejszym terminie.

6. Każdy z uczestników może wziąć udział w konkursie dowolną liczbę razy.

7. W konkursie nie bierze się pod uwagę wiadomości SMS wysłanych z Internetu.

8. Do prawidłowego przebiegu konkursu i wyłonienia zwycięzców Organizator użyje profesjonalnego systemu komunikacji interaktywnej Panoramix.

9. Jeśli Uczestnik konkursu nie zdobędzie głównej nagrody, otrzyma zestaw upominków.

§3
Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest zestaw upominkowy. O zawartości zestawu decyduje Organizator Konkursu.

2. Nagrody zostaną odebrane osobiście z siedziby Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn lub wysłane pod wskazany adres zamieszkania.

3. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi w dowolnej formie swoich dokładnych danych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu ich przekazania. W przypadku niepodania danych w terminie 30 dni od przyznania nagrody, zaniechanie to traktowanie będzie jako zrzeczenie się nagrody, a zwycięzca traci prawo do odbioru nagrody.

4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Zwycięzcy przysługuje prawo odbioru nagrody w ciągu 30 dni od dnia jej wygrania.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128, z późn. zm.) zwycięzca konkursu jest zobowiązany uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, o ile wartość nagrody przewyższa kwotę 2000,00 zł.

7. Zwycięzca ma prawo rezygnacji z nagrody.

§4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn z dopiskiem Konkurs „Radiowy Kalendarz Adwentowy”.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej.

3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Zarządu Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§5
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Olsztyn.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

4. W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych i niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. f), a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

5. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

6. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).

7. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

8.  Prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn lub na adres mailowy: promocja@radioolsztyn.pl

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§6
Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z regulaminem.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.radioolsztyn.pl

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, Organizator konkursu opublikuje informację na stronie internetowej www.radioolsztyn.pl

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Więcej w konkurs
Czy olsztyński muzyk będzie reprezentował Polskę na Eurowizji?

Olsztyński wokalista i muzyk Oscar Jensen wystartował w polskich preselekcjach konkursu Eurowizji. Czy będzie reprezentował Polskę?  Piosenka "Love my life" powstała specjalnie z myślą o konkursie....

Zamknij
RadioOlsztynTV