Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 22 °C pogoda dziś
JUTRO: 25 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu – Wiemy wszystko o czadzie

Regulamin konkursu
„Wiemy wszystko
o czadzie”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Wiemy wszystko o czadzie” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.

3. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem  na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

7. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. 30-31.10.2016 oraz 02-03.11.2017 r. dziennikarz prowadzący audycję „Najlepsza Pora Dnia”, między godz. 15:00, a 19:00, a 04.11.2017 r. prowadzący audycję „Bliższe Spotkania” między godz. 09:00, a 14:00 odczyta na antenie pytanie konkursowe. Zadaniem uczestników będzie udzielenie jak najszybszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Każdego dnia jeden uczestnik wygrywa jedną nagrodę.

2. W dniach 30-31.10 oraz 03.11.2016 r. aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 z VAT), o treści „OLSZTYN i prawidłowa odpowiedź”.
3. Przyjmowanie odpowiedzi rozpoczyna się na wyraźny znak prowadzącego audycję.

4. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, któa, jako pierwsza przyśle SMS z poprawną odpowiedzią, według zasady „Kto pierwszy ten lepszy”. Szczegółowy opis pod adresem: http://ro.com.pl/regulamin-konkursu-kto-pierwszy-ten-lepszy/0131050.

5. Słuchacze mogą wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów, jednak kolejny SMS wysłany pod numer 71 601 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto. (1,00 + VAT).

6. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi Regulaminu z systemu Organizatora odsyłany zostanie SMS z potwierdzeniem oddania głosu. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana.

7. Dziennikarz prowadzący audycję „Program Poranny” wskaże za pośrednictwem platformy internetowej www.panoramix.fm osobę, która udzieliła jako pierwsza prawidłowej odpowiedzi. O wygranej uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie przez pracowników Działu Obsługi Klienta Radia Olsztyn.

8. W dniach 02.11. i 04.11.2017 r. aby wziąć udział w konkursie słuchacz powinien zadzwonić pod nr telefonu podany przez prowadzącego. Osoba, która jako pierwsza uzyska połączenie winna podać reporterowi pełniącemu danego dnia dyżur telefoniczny prawidłową odpowiedź. W przypadku braku prawidłowej odpowiedzi, reporter odbiera połączenie od następnego uczestnika.

§ 3
Nagrody

1. Zwycięzcy otrzymują czujniki tlenku węgla ufundowane przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

2. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego z Uczestników Konkursu.

3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, oraz pokwitować jej odbiór. W przypadku konieczności wysyłki nagrody, uczestnik zobowiązany jest odesłać pokwitowanie odbioru.

4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami)

Więcej w czad
Rodzina zatruła się dymem. Wszyscy trafili do szpitala

Zatrucie dymem w Markowskich w powiecie oleckim. Do szpitala trafiły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Według strażaków, którzy uczestniczyli w akcji ratowniczej, w chwili, gdy...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV