Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 12 °C pogoda dziś
JUTRO: 14 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Słodkie Radio w Twoim mieście”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Słodkie Radio w Twoim mieście” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radioolsztyn.pl

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany będzie w dniach 20.09 – 23.09.2021 r.

2. Konkurs realizowany będzie w audycjach: Audycja Poranna, Bliższe Spotkania, Najlepsza Pora Dnia, Koktajl Kulturalny. Dziennikarz prowadzący każdą z audycji będzie informował o możliwości udziału w konkursie.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy złożyć życzenia urodzinowe Radiu Olsztyn. Życzenia będzie można przesyłać na adres urodziny@radioolsztyn.pl lub wypełniając formularz dostępny na stronie www.radioolsztyn.pl.

4. W przypadku udziału w Konkursie poprzez przesyłanie życzeń na adres mailowy urodziny@radioolsztyn.pl Uczestnik zobowiązany jest oprócz życzeń dopisać imię, nazwę miejscowości, w której obecnie mieszka oraz nr telefonu kontaktowego.

5. W przypadku udziału w Konkursie poprzez przesłanie życzeń za pomocą formularza dostępnego na stronie www.radioolsztyn.pl, Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza.

6. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko 1 życzenia.

7. Spośród nadesłanych życzeń Komisja Konkursowa składająca się z pracowników rozgłośni Radia Olsztyn wybierze 5 zwycięskich życzeń i nagrodzi ich autorów.

8. Najlepsze, najbardziej kreatywne życzenia zostaną wyemitowane na antenie Radia Olsztyn 24.09.2021 r.

9. W dniach 27.09-01.10.2021 Organizator odwiedzi pięć miejscowości, z których napłynęły najlepsze życzenia urodzinowe i obdaruje mieszkańców słodkościami. Poprowadzi również program z udziałem osoby, której życzenia wygrały konkurs w danej miejscowości.

10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości wynikające z działania mechanizmu poczty elektronicznej. Organizator może odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny w szczególności, gdy stwierdzi, że zgłoszenie Uczestnika:

– narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,

– narusza regulamin niniejszego konkursu,

– narusza regulamin portalu Facebook.com,

– ma charakter erotyczny albo pornograficzny,

– zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.),

– zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,

– narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób,

– zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A.).

11. Usunięcie zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem go z Konkursu.

§ 3
Nagrody

1. Organizator Konkursu nagrodzi autorów 5 najlepszych, najbardziej kreatywnych życzeń wybranych przez Komisję Konkursową.

2. Nagrodą w konkursie dla każdego z 5 zwycięzców jest radio cyfrowe DAB+ oraz słodkie upominki.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Olsztyn.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu [art. 6 ust. 1 lit. c i f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).]

5. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

6. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).

7. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

8. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres:  Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: i.szpakowska@radioolsztyn.pl

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6
Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorom bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) publiczne wystawianie Utworu,
c) zamieszczenie na stronach internetowych i na profilu facebookowym Organizatora w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
d) Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 7

Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw

1. Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie, a w szczególności zwycięzcy Konkursu, zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków, nałożonych zgodnie z Regulaminem, nieodpłatnie.

2. Zwycięzcy zobowiązują się w szczególności do osobistego udziału w audycji Bliższe Spotkania w dniach 27.09-01.10.2021 r., lub jeśli niemożliwa będzie ich osobista obecność w miejscu nagrywania audycji, do telefonicznego połączenia z prowadzącym audycję Bliższe Spotkania.

3. Uczestnicy wyrażają ponadto nieodpłatnie zgodę na fotografowanie, rejestrację telewizyjną i filmowanie podczas udziału w audycji Bliższe Spotkania w dniach 27.09-01.10.2021 r., w tym swojego wizerunku, oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez Organizatora sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach oraz w Internecie, w tym na stronach internetowych Organizatora.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje stosowną informację na stronie internetowej radioolsztyn.pl.

3. Organizator Konkursu ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Stopa zwrotu z inwestycji – jak obliczyć?

Rada Polityki Pieniężnej od dłuższego czasu pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 0,10 proc. w skali rocznej. W takiej sytuacji względnie bezpieczne...

Zamknij
RadioOlsztynTV