Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 2 °C pogoda dziś
JUTRO: 2 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin Konkursu „Ile wiesz o wielkanocnych potrawach?

Regionalny Festiwal Runa Leśnego w Piszu

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Ile wiesz o Wielkanocnych Potrawach?” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300,00 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która wyśle wiadomość SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 zł. z VAT) z prawidłowym hasłem podanym  przez dziennikarza prowadzącego program. Na początku SMS’a należy wpisać prefiks: RO. hasło
4. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która jako pierwsza wyśle wiadomość SMS z prawidłowym hasłem podanym przez prowadzącego program, na zasadach określonych w § 2, oraz odpowie prawidłowo na pytanie zadane przez dziennikarza na antenie stacji.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz pracownicy i współpracownicy Sponsora nagród, oraz członkowie rodzin tych osób.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
7. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.
8. W konkursie nie bierze się pod uwagę wiadomości SMS wysłanych z Internetu.
9. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie i tylko w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
10. Do prawidłowego przebiegu Konkursu i wyłonienia Zwycięzców Organizator użyje profesjonalnego systemu komunikacji interaktywnej „Panoramix”.
11. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ro.com.pl.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany będzie w audycjach Radia Olsztyn.
2. W trakcie audycji, dziennikarz prowadzący program będzie informował o możliwości udziału w konkursie. Zadaniem słuchaczy będzie jak najszybsze przysłanie wiadomości SMS z prawidłową odpowiedzią na zadane przez dziennikarza prowadzącego pytanie. Na początku SMS’a należy wpisać prefiks RO.hasło
3. Dziennikarz prowadzący program wybierze SMS (z prawidłową odpowiedzią), który został nadesłany jako pierwszy. Skontaktuje się ze słuchaczem, który napisał SMS. Jeśli słuchacz odpowie prawidłowo na antenie na  pytanie zadane przez dziennikarza – wygra nagrodę.
4. W przypadku otrzymania wiadomości SMS od osoby, która wygrała jedną z nagród, Organizator wybiera kolejną osobę z listy nadesłanych wiadomości SMS.
5. W przypadku braku nadesłania wiadomości SMS lub braku poprawnych odpowiedzi, Organizator przekazuje nagrody na poczet Konkursów odbywających się w późniejszym terminie.

§ 3
Nagrody

1. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego z Uczestników Konkursu w okresie jego trwania.
2. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
3. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.
5. Zwycięzcy przysługuje prawo odbioru nagrody w ciągu 30 dni od dnia jej wygrania.
6. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) zwycięzca Konkursu jest zobowiązany uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, o ile wartość nagrody przewyższa kwotę 760,00 zł.
7. Zwycięzca ma prawo rezygnacji z nagrody.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację na stronie internetowej www.ro.com.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Regulamin konkursu „Do trzech razy sztuka”

§1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem organizującym Konkurs „Do trzech razy sztuka” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV