Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 10 °C pogoda dziś
JUTRO: 16 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Terminal Radia Olsztyn”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
4. Mówiąc o Uczestniku, Organizator ma na uwadze słuchacza, który bierze udział w konkursie na zasadach opisanych poniżej.
5. Mówiąc o Finaliście, Organizator ma na myśli Uczestnika, który został wytypowany przez Komisje konkursową do udziału w piątkowym finale Konkursu.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl
8. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany będzie od 30 maja do 8 lipca 2016 r. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wysłanie wiadomości e-mail na adres konkurs@ro.com.pl w których załączone będzie ciekawe zdjęcie z podróży. Termin wysyłania zdjęć w każdym tygodniu konkursu upływa w czwartki o godzinie 13.00.
3. W każdy piątek (3.06, 10.06, 17.06, 24.06, 1.07, 8.07) odbędą się tygodniowe finały konkursów. Komisja konkursowa wytypuje autorów dwóch najciekawszych zdjęć, którzy nadesłali je w tygodniu poprzedzającym dany finał.
4. W finale prezenter prowadzący program dokona próby równoległego połączenia telefonicznego z dwoma uczestnikami wytypowanymi przez Komisję konkursową.
5. W chwili uzyskania połączenia Finaliści podają prezenterowi swoje imiona. Zadaniem Finalistów będzie jak najszybsze udzielenie poprawnych odpowiedzi na 3 pytania Konkursowe. Finalista, przed podaniem odpowiedzi na antenie, zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do podania swojego imienia, a następnie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
6. Zwycięzcą piątkowego finału zostaje Finalista, który udzieli większej ilości poprawnych odpowiedzi na zadane pytania w stosunku 1:0, 2:0, 3:0, 2:1 do drugiego Finalisty. Po przekroczeniu puli 3 pytań Zwycięzcą zostaje Finalista, który jako pierwszy odpowie na kolejne pytanie. Podanie błędnej odpowiedzi przez Finalistę skutkuje zdobyciem punktu przez konkurenta.
7. Próba uzyskania połączenia z Finalistami podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów, w ciągu pięciu sekund od chwili gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. Po nieudanych dwóch próbach uzyskania połączenia prezenter dokonuje próby połączenia z osobami, które w następnej kolejności zostały wskazane przez Komisję konkursową.

§ 3
Nagrody

1. Zwycięzca piątkowego finału otrzymuje nagrodę w postaci podwójnego biletu na przelot z Szyman do Krakowa, Berlina, Wrocławia i w kierunku powrotnym.
2. Bilety będą możliwe do realizacji na trasie Szymany – Berlin – Szymany, Szymany – Kraków – Szymany lub Szymany – Wrocław – Szymany oferowanej przez linię lotniczą Sprint Air. Podróż wraz z powrotem musi odbyć się w tym roku od 6.06 do 31.10, a bilet należy zarezerwować przynajmniej na miesiąc przed podróżą. Bilet obejmuje mały bagaż podręczny i nie będzie pokrywał dodatkowego płatnego bagażu.
3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Elbląski „Medyk” świętuje 65-lecie istnienia

Niebezpieczne związki - to hasło dwudniowej konferencji, którą przygotowała Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu. Placówka świętuje 65-lecie istnienia. W tym czasie przeszła od kształcenia...

Zamknij
RadioOlsztynTV