Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 22 °C pogoda dziś
JUTRO: 21 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu Mały Strażak

KONKURS RADIA OLSZTYN
„MAŁY STRAŻAK”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Mały Strażak” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300,00 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mogą wziąć udział dzieci od 3 do 14 roku życia, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. Uczestnik konkursu może:
a) odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Kim chciałbyś/chciałabyś zostać gdy dorośniesz i dlaczego strażakiem?
lub:
b) napisać wiersz o straży pożarnej
4. Uczestnikiem konkursu jest dziecko:
a) którego filmik (1-2 minuty) z odpowiedzią na pytanie konkursowe zostanie przesłany do 13 kwietnia 2018 roku na adres: malystrazak@ro.com.pl
b) którego wiersz o straży pożarnej zostanie przesłany do 13 kwietnia 2018 roku na adres: malystrazak@ro.com.pl
5 Zasady wyłaniania zwycięzców:
a) Komisja konkursowa wybierze zwycięski filmik.
b) głosy internautów (14-18 kwietnia). Komisja konkursowa wybierze dwa najciekawsze wiersze, które zostaną umieszczone na stronie internetowej ro.com.pl. O tym, który wiersz wygra, zadecydują internauci.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: dzieci pracowników i współpracowników Organizatora oraz dzieci pracowników i współpracowników Sponsora nagród.
7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie i tylko w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ro.com.pl.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. W trakcie audycji dziennikarze prowadzący programy będą informować o możliwości udziału w konkursie (informacja pojawi się też na radiowej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych). Ponadto na antenie Radia Olsztyn będą prezentowane informacje o konkursie w postaci autopromocji.
2. Zadaniem będzie:
a) przesłanie filmiku (1-2 minuty) na którym dziecko (3-14 lat) odpowie na pytanie: Kim chciałbyś/chciałabyś zostać gdy dorośniesz i dlaczego strażakiem? Filmik należy przesłać na adres: malystrazak@ro.com.pl (można też przesłać link do filmiku). Opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka na stronie internetowej i profilach społecznościowych Radia Olsztyn.
b) przesłanie wiersza o straży pożarnej autorstwa dziecka (3-14 lat). Opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka na stronie internetowej i  profilach społecznościowych Radia Olsztyn.
3. Najciekawszy filmik wybierze komisja konkursowa. Dwa najciekawsze wiersze (wybrane przez komisję konkursową) znajdą się na stronie internetowej Radia Olsztyn. O tym, który wygra, zadecydują głosy internautów.
4. Internauci:
a) Najciekawszy filmik zostanie nagrodzony nagrodą rzeczową.
b) Najciekawszy wiersz zostanie nagrodzony szkolną wycieczką (cała klasa zwycięzcy) do wybranej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w województwie warmińsko-mazurskim.

§ 3
Nagrody

1. Nagrody:
a) Najciekawszy filmik zostanie nagrodzony nagrodą rzeczową.
b) wiersz z największą liczbą głosów zostanie nagrodzony szkolną wycieczką (cała klasa zwycięzcy) do wybranej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w województwie warmińsko-mazurskim.
2. Nagrody/nagroda:
a) będą do odbioru w Radiu Olsztynie
b) będzie do odbioru w wybranej przez ucznia Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej
3. Nagrody nie podlegają wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) zwycięzca Konkursu jest zobowiązany uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, o ile wartość nagrody przewyższa kwotę 760,00 zł.
5. Zwycięzca ma prawo rezygnacji z nagrody.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację na stronie internetowej www.ro.com.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Na wakacje Ełk przygotowuje dwa strzeżone kąpieliska

Do tej pory  funkcjonowało tylko jedno kąpielisko miejskie przy ulicy Parkowej w centrum miasta. W tym roku dołączyło drugie na osiedlu Jeziorna. Obiekt nie jest jeszcze...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV