Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 10 °C pogoda dziś
JUTRO: 17 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Wiemy wszystko o czadzie”

Regulamin konkursu
„Wiemy wszystko o czadzie (2018)”

Regulamin konkursu
„Wiemy wszystko
o czadzie (2018)”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Wiemy wszystko o czadzie (2018)” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz pracownicy i współpracownicy Sponsora nagród, oraz członkowie rodzin tych osób.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem  na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

6. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje m.in. internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. 29 października dziennikarz prowadzący audycję Bliższe Spotkania (9:00-14:00) odczyta na antenie pięć pytań konkursowych (każde o innej porze). Zadaniem uczestników będzie udzielenie jak najszybszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Trzy razy Konkurs zostanie przeprowadzony drogą SMS-ową, dwa razy telefonicznie. Wygrywa słuchacz, który zgłosi się pierwszy z prawidłową odpowiedzią.

2. Aby wziąć udział w konkursie przeprowadzanym drogą SMS-ową należy wysłać SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 z VAT). SMS musi zaczynać się od słowa: OLSZTYN. Następnie należy wpisać prawidłową odpowiedź. Aby wziąć udział w Konkursie przeprowadzanym drogą telefoniczną należy zadzwonić pod numer (89) 526 59 00 i podać prawidłową odpowiedź.

3. Przyjmowanie odpowiedzi rozpoczyna się na wyraźny znak prowadzącego audycję.

4. Zwycięzcą każdego Konkursu zostaje osoba, która jako pierwsza poda prawidłową odpowiedź.

5. Słuchacze mogą wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów, jednak kolejny SMS wysłany pod numer 71 601 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto. (1,00 + VAT).

6. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi Regulaminu z systemu Organizatora odsyłany zostanie SMS z potwierdzeniem oddania głosu. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. W przypadku rozmowy telefonicznej prowadzący audycję poinformuje daną osobę o wygranej.

7. Dziennikarz prowadzący audycję „Bliższe Spotkania” wskaże za pośrednictwem platformy internetowej www.panoramix.fm osobę, która udzieliła jako pierwsza prawidłowej odpowiedzi (w przypadku Konkursu przeprowadzanego drogą SMS-ową) – o wygranej uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie przez pracowników Działu Obsługi Klienta Radia Olsztyn. W przypadku Konkursu przeprowadzanego drogą telefoniczną dziennikarz prowadzący poinformuje o wygranej daną osobę. W sprawie odbioru nagrody skontaktuje się z nim pracownik Działu Obsługi Klienta Radia Olsztyn

§ 3
Nagrody

1. Zwycięzcy otrzymują czujniki tlenku węgla ufundowane przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

2. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego ze zwycięzców Konkursu.

3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, oraz pokwitować jej odbiór. W przypadku konieczności wysyłki nagrody, uczestnik zobowiązany jest odesłać pokwitowanie odbioru.

4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§5
Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Olsztyn.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

5. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).

6. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

7. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres:  Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: promocja@ro.com.pl

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami)

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
„Patrz na przejście, nie w telefon”. ZDZiT i policja apelują do pasażerów komunikacji miejskiej

Olsztyńscy policjanci wraz z Zarządem Dróg Zieleni i Transportu ponownie ruszają z akcją skierowaną do pieszych. Od dziś można usłyszeć w olsztyńskich tramwajach i autobusach niektórych...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV