Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 15 °C pogoda dziś
JUTRO: 6 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu ,,Spiszmy się jak na rolników przystało”

Regulamin konkursu ,,Spiszmy się jak na rolników przystało”.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Spiszmy się jak na rolników przystało” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz pracownicy i współpracownicy Sponsora – Urzędu Statystycznego w Olsztynie oraz członkowie rodzin tych osób.

4. Konkurs odbywa się na zasadach subiektywnego wyboru odpowiedzi.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej radioolsztyn.pl

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Łącznie zostanie zorganizowanych 13 (trzynaście konkursów) dniach 31.08 – 24.11.2020r., w których zostanie wyłonionych 39 zwycięzców. W każdym konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.

2. W trakcie trwania audycji dziennikarz prowadzący wyemituje na antenie wypowiedź dźwiękową i poprosi słuchaczy o sformułowanie i wysłanie odpowiedzi na zadane pytanie.

3. W konkursie będą przyjmowane wyłącznie odpowiedzi wysyłane drogą SMS-ową (71 601, prefix: ro, koszt SMS, 1 zł + VAT). W każdej odsłonie konkursu wygrywa trzech słuchaczy, którzy udzielą najciekawszej i poprawnej odpowiedzi. Spośród nadesłanych wiadomości SMS Komisja Konkursowa dokona subiektywnej oceny i wybierze trzy najciekawsze odpowiedzi, które zostaną nagrodzone.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na 71 601 (prefix: ro, koszt SMS, 1 zł + VAT).

3. Przyjmowanie odpowiedzi rozpoczyna się na wyraźny znak prowadzącego audycję.

4. Zwycięzcami każdego Konkursu zostają osoby, które według komisji konkursowej udzielą najciekawszych odpowiedzi.

5. O wygranej oraz o odbiorze nagrody uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie przez pracowników Działu Obsługi Klienta Radia Olsztyn.

§ 3
Nagrody

1. Nagrodą w konkursie są gadżety promujące Powszechny Spis Rolny 2020 przekazane protokolarnie przez Sponsora – Urząd Statystyczny w Olsztynie.

2. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego ze zwycięzców Konkursu.

3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom przez Radio. Nagrody mogą być odebrane osobiście z siedziby Radia lub przesłane przez Radio na adres podany przez Zwycięzców”.

4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§4
Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Olsztyn.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

5. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).

6. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

7. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres:  Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: promocja@ro.com.pl

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. Organizator Konkursu ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Na przekopie Mierzei Wiślanej rozpoczęto pogłębianie kanału. „Sprowadziliśmy najnowocześniejszy sprzęt w Europie”

Kanał żeglugowy połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym - poinformował Urząd Morski w Gdyni, który jest inwestorem przedsięwzięcia. Jak podała rzecznik prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni...

Zamknij
RadioOlsztynTV