Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 9 °C pogoda dziś
JUTRO: 23 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Smaki Warmii i Mazur”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300,00 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która wyśle wiadomość SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 zł. z VAT), o treści żądanej przez dziennikarza prowadzącego program zgodnie z § 2.1.1.
4. Organizator, do prawidłowego przebiegu konkursu, powoła Komisję Konkursową, która dokona subiektywnego wyboru najciekawszych wiadomości nadesłanych przez Uczestników.
5. Zwycięzcami Konkursu są osoby, która wyślą wiadomość SMS pod numer 71 601 (koszt 1,23 zł. z VAT) o treści żądanej przez dziennikarza prowadzącego program, a ich odpowiedź zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najciekawszą.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz pracownicy i współpracownicy Sponsora nagród, oraz członkowie rodzin tych osób.
7. Konkurs odbywa się na zasadach subiektywnego wyboru odpowiedzi i nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
8. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS do Radia Olsztyn S.A., jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym że jedna osoba może wygrać nagrodę główną jeden raz.
10. W konkursie nie bierze się pod uwagę wiadomości SMS wysłanych z Internetu.
11. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie i tylko w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
12. Do prawidłowego przebiegu Konkursu i wyłonienia Zwycięzców Organizator użyje profesjonalnego systemu komunikacji interaktywnej „Panoramix”.
13. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ro.com.pl.
14. Sponsorem nagród w konkursie są „MAJONEZY” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa, producent Majonezu Kętrzyńskiego.

§ 2
Zasady i przebieg konkursu

1. W audycji Radia Olsztyn „Poranek Radia Olsztyn” (w godz. 07:00-09:00), dziennikarz prowadzący program zada słuchaczom pytanie. Zadaniem słuchaczy będzie nadesłanie wiadomości w formie wiadomości SMS pod numer 71 601 (koszt 1,23 zł. z VAT) o treści żądanej przez prowadzącego tj. opis potraw, które najbardziej kojarzą im się z regionem Warmii i Mazur.
2. Spośród nadesłanych wiadomości SMS Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych odpowiedzi, które zostaną nagrodzone.
3. Z osobą, która każdego dnia prześle najciekawszą odpowiedź zostanie dokonane połączenie telefoniczne emitowane „na żywo” na antenie.

§ 3
Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są prezenty ufundowane przez Sponsora – „MAJONEZY” Spółdzielnię Pracy Produkcyjno-Handlową, producenta Majonezów Kętrzyńskich.
2. Nagrody należy odebrać w Radiu Olsztyn. Na prośbę uczestników nagrody mogą też być wysłane drogą pocztową przez sponsora konkursu pod wskazany adres.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4
Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

 § 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację na stronie internetowej www.ro.com.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Friendly, Uncomfortable, Candid, Kind, Optomistic, Frank, Funny

Today for Streffa Jeffa another round of „Who Sucks More?” We battle Joe Cocker against Rod Stewart. Both of these singers have made millions reinterpreting all...

Zamknij
RadioOlsztynTV