Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 0 °C pogoda dziś
JUTRO: 0 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Muzyczna bombonierka”

§1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Muzyczna bombonierka” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn, ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300,00 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. W konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora, pracownicy i współpracownicy Sponsora nagród oraz członkowie rodzin tych osób.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radioolsztyn.pl.

§2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany będzie w audycjach Radia Olsztyn w dniach 27.09-01.10.2021 r.

2. Konkurs realizowany będzie w audycji: Bliższe Spotkania. Dziennikarz prowadzący każdą z audycji będzie informował o możliwości udziału w konkursie.

3. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która wyśle wiadomość SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 zł. z VAT), będącą odpowiedzią na komunikat dziennikarza prowadzącego program. Na początku SMS-a należy wpisać prefiks: RO.

4. Autorzy najciekawszych odpowiedzi wezmą udział w konkursie (najciekawsze odpowiedzi wybierze komisja konkursowa). Prowadzący audycję skontaktują się z autorami najciekawszych odpowiedzi (w przypadku nieodebrania telefonu przez autora wybranej przez komisję konkursową odpowiedzi, prowadzący skontaktuje się z kolejną osobą). Nieodebranie telefonu wiąże się z odpadnięciem z konkursu.

5. W przypadku braku nadesłania wiadomości, Organizator przekazuje nagrody na poczet konkursów odbywających się w późniejszym terminie.

6. Każdy z uczestników może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy.

7. W konkursie nie bierze się pod uwagę wiadomości SMS wysłanych z Internetu.

8. Do prawidłowego przebiegu konkursu i wyłonienia zwycięzców Organizator użyje profesjonalnego systemu komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

9. Uczestnicy konkursu zostaną dobrani w pary. Każdy uczestnik usłyszy materiał muzyczny składający się z pięciu fragmentów piosenek (każdemu uczestnikowi zostanie zaprezentowany inny materiał muzyczny). Uczestnik, który poda większą liczbę wykonawców, których piosenki zostały wykorzystane w materiale muzycznym – przejdzie do dalszego etapu konkursu (na odpowiedź każdy z Uczestników będzie miał 10 sekund). W przypadku remisu, zostanie zaprezentowany Uczestnikom dodatkowy fragment utworu – Uczestnik, który jako pierwszy wyrazi chęć podania odpowiedzi wypowiadając swoje imię oraz poda wykonawcę piosenki, której fragment został zaprezentowany, zakwalifikuje się do dalszej części konkursu (w przypadku błędnej odpowiedzi, do dalszej części konkursu przechodzi automatycznie przeciwnik). Konkurs przeprowadzony zostanie systemem pucharowym. Zgłoszenia będziemy zbierać w poniedziałek i wtorek, 27 i 28 września. Autorów najciekawszych odpowiedzi zaprosimy do eliminacji. W następnych dniach odbędą się ćwierćfinały, półfinały oraz rozgrywka o 3. miejsce i 1. miejsce.

§3
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

– 1. miejsce – skuter

– 2. miejsce – elektryczna hulajnoga

– 3. miejsce – tablet

2. Nagrody zostaną odebrane osobiście z siedziby Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

3. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich dokładnych danych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania. W przypadku niepodania danych zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody.

4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Zwycięzcy przysługuje prawo odbioru nagrody w ciągu 30 dni od dnia jej wygrania.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) zwycięzca konkursu jest zobowiązany uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, o ile wartość nagrody przewyższa kwotę 760,00 zł.

7. Zwycięzca ma prawo rezygnacji z nagrody.

§4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie, nie będą uwzględniane.

3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§5
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Olsztyn.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

4. W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

5. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

6. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).

7. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

8.  Prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn lub na adres mailowy: promocja@radioolsztyn.pl.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§6
Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z regulaminem.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.radioolsztyn.pl.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, Organizator konkursu opublikuje informację na stronie internetowej www.radioolsztyn.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Więcej w konkurs
Młodzież ma zachęcić seniorów do korzystania z Internetu. ZUS ogłosił specjalny konkurs

"Jak zachęcić babcię lub dziadka do posiadania konta banku?" - pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów....

Zamknij
RadioOlsztynTV