Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 17 °C pogoda dziś
JUTRO: 23 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Dzień Radia”

§1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym konkurs ,,Dzień Radia” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz pracownicy i współpracownicy Sponsora nagród, oraz członkowie rodzin tych osób.
4. Konkurs odbywa się na zasadach subiektywnego wyboru odpowiedzi.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radioolsztyn.pl

§2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany będzie w audycjach: Program Poranny oraz Bliższe Spotkania (w Radiu Olsztyn) w dniu 11.04.2022 r.
2. Dziennikarze prowadzący audycję będą informowali o możliwości udziału w Konkursie.
3. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która wyśle wiadomość SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 zł. z VAT), będącą odpowiedzią na pytanie zadane przez dziennikarza prowadzącego program (pierwsza część konkursu). Na początku SMS-a należy wpisać prefiks: RO.
4. Autor najciekawszej odpowiedzi (najciekawszą odpowiedź wybierze Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność i pomysłowość.) weźmie udział w drugiej części konkursu. Dziennikarze prowadzący audycję Bliższe Spotkania skontaktują się z autorem najciekawszej odpowiedzi (w przypadku nieodebrania telefonu przez autora wybranej przez Komisję Konkursową odpowiedzi, prowadzący skontaktuje się z kolejną osobą). Nieodebranie telefonu wiąże się z rezygnacją z udziału w Konkursie.
5. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego autorowi najciekawszej odpowiedzi zostanie zaprezentowany materiał dźwiękowy składający się z fragmentów trzech piosenek. Zadaniem będzie odgadnięcie przynajmniej jednego artysty, którego utwór został wykorzystany w materiale dźwiękowym.
6. W przypadku braku nadesłania wiadomości, Organizator przekazuje nagrodę na poczet konkursów odbywających się w późniejszym terminie.
7. W konkursie nie bierze się pod uwagę wiadomości SMS wysłanych z Internetu.
8. Do prawidłowego przebiegu Konkursu i wyłonienia zwycięzców Organizator użyje profesjonalnego systemu komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§3
Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest wieża audio.
2. Nagroda zostaną odebrane osobiście z siedziby Radia lub przesłana przez Radio na adres podany przez zwycięzcę.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn z dopiskiem Konkurs „Dzień Radia”.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej.
3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Zarządu Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§5
Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Olsztyn S.A..
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
4. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
5. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).
6. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
7. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: promocja@radioolsztyn.pl
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§6
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu lub jego odwołania w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. Organizator Konkursu ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Więcej w radio, Radio Olsztyn
Radio dla Ciebie nagrało ukraińskie bajki dla małych uchodźców

Choć ukraińskie dzieci przeżywają obecnie bardzo trudny czas w związku z wojną w ich kraju, to nie możemy zapominać, że to nadal dzieci. Potrzebują one nadziei...

Zamknij
RadioOlsztynTV