Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 8 °C pogoda dziś
JUTRO: 17 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin aukcji charytatywnej pn. Wielki Obraz Świątecznej Pomocy

Definicje

Organizator – Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300,00 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, posiadające zarząd w składzie: Mariusz Bojarowicz, Henryk Łańko.

Orkiestra – Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w 02-737 Warszawa, przy ul. Niedźwiedzia numer 2A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS:0000030897, posiadająca Zarząd w składzie: Jerzy Zbigniew Owsiak, Bohdan Maruszewski, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak.

Uczestnik – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub firma, która zgłosiła się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 89 526 59 00 lub wysyłając SMS pod numer 608 58 58 00 w czasie trwania Aukcji charytatywnej (zwanej dalej Aukcją) i uzyskała potwierdzenie zgłoszenia.

 Regulamin licytacji

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin sporządzony został na potrzeby przeprowadzenia w dniu 11 stycznia 2015r. Aukcji na cele charytatywne Orkiestry, z których dochody przeznaczone są na rzecz statutowych zadań Orkiestry w ramach XXIII Finału.
2. Podmiotem organizującym Aukcję jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300,00 zł, NIP 739-05-09-493 (wpłacony w całości), zwane dalej Organizatorem.
3. Środki finansowe uzyskane z Aukcji zostaną przekazane na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

§ 2

Przedmiot Aukcji

1. Przedmiotem Aukcji jest obraz namalowany przez słuchaczy Radia Olsztyn.
2. Właścicielem przedmiotu przeznaczonego na Aukcję, do momentu zaproponowania najwyższej kwoty przez osoby biorące udział w Aukcji, pozostaje Organizator.
3. Radio Olsztyn nie pobiera opłaty/prowizji za zorganizowanie Aukcji i pośrednictwo w przekazywaniu przedmiotu Aukcji.

§ 3

Uczestnicy Aukcji

1. Uczestnikiem Aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Warunkiem udziału w Aukcji jest podanie danych osobowych (imię i nazwisko i/lub nazwę firmy oraz nr telefonu) w momencie przystąpienia do Aukcji.

§ 4

Przebieg Aukcji

1. Aukcja odbędzie się 11 stycznia 2015r. na antenie Radia Olsztyn.
2. Oferty kupna będzie można składać w trakcie Aukcji w godzinach 11:00-18:00.
3. Słuchacze będą mogli wziąć udział w Aukcji drogą telefoniczną lub SMS-ową. Oferty kupna można składać telefonicznie 89 526 59 00 (koszt uzależniony od taryfy operatora) lub SMS-owo 608 58 58 00 (koszty SMS wg stawek operatora).
4. Składając propozycje kwot Aukcji, słuchacze podają za każdym razem deklarowaną kwotę oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy.
5. Cena postąpienia oferowana przez uczestników Osoba biorąca udział w Aukcji jest jawna dla innych uczestników (o każdym przebiciu prowadzący audycję będzie informował słuchaczy).
6. Aukcję wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia Aukcji złożył najwyższą ofertę.
7. Oferta staje się wiążąca z chwilą udzielenia postąpienia, o czym prowadzący audycję poinformuje słuchaczy na antenie.
8. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników Aukcji jednakowych cen danego przedmiotu pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
9. W przypadku niewpłacenia kwoty w określonym terminie przez, która zadeklarowała najwyższą ofertą, prawo do nabycia przedmiotu przechodzi na następnego osobę, który złożył drugą co do wartości ofertę.

§ 5

Zapłata ceny nabycia i wydanie przedmiotu

1. Uczestnik, który zaproponował najwyższą kwotę zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od zakończenia Aukcji, na wskazany rachunek bankowy.
2. Wydanie przedmiotu nastąpi w siedzibie Organizatora po dokonaniu wpłaty na podane konto i przedstawieniu dowodu wpłaty.
3. Przedmiot Aukcji będzie do odebrania w siedzibie Radia Olsztyn S.A.

§ 6

Przetwarzanie danych

Poprzez przystąpienie do Aukcji, uczestnik biorący w niej udział akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z Aukcją i jej zakończeniem.

§ 7

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Aukcji. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Aukcji, w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Aukcji opublikuje informację na stronie internetowej www.ro.com.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

(bsc)

Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiat giżycki ma apetyt na unijne fundusze

Powiat Giżycki chce maksymalnie wykorzystać szanse na unijne pieniądze w nowej i ostatniej już perspektywie finansowej. Chociaż w poprzednich latach wiele inwestycji zostało zrealizowanych, to jak...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV