Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 0 °C pogoda dziś
JUTRO: 0 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Pięciobój Radia Olsztyn”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. Konkurs organizowany będzie cyklicznie, od poniedziałku do piątku, w audycji Radio Cafe.
4. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl
8. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. W audycji Radio Cafe, po godz. 12:00, dziennikarz prowadzący program wyemituje na antenie dźwięk-zagadkę. Zadaniem słuchaczy będzie odpowiedź na pytanie zadane przez prowadzącego, związane z tym dźwiękiem.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS pod numer 71 601 (koszt 1,23 z VAT), o treści OLSZTYN. oraz wskazaniem nazw rzeczy lub czynności, które go wydały.
3. Słuchacze mogą wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów, jednak kolejny SMS wysłany pod numer 71 601 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto. (1,00 + VAT).
4. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi Regulaminu z systemu Organizatora odsyłany jest SMS z potwierdzeniem oddania głosu. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana.
5. Organizator przyjmuje odpowiedzi do konkursu od momentu emisji dźwięku do zakończenia emisji następującej po nim piosenki.
6. Zwycięzcą konkursu jest osoba, które jako pierwsza wyśle poprawną odpowiedź na zadane pytanie tj. nazwy pięciu czynności lub rzeczy, których odgłosy zostały wyemitowane na antenie. W przypadku braku otrzymania wiadomości SMS z nazwami pięciu czynności lub rzeczy, Organizator wybierze kolną wiadomość, w której poprawnie wskazano 4, 3, 2 lub 1 poprawnie rozpoznaną czynność lub rzecz.

§ 3
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie do vouchery pobytowe w SPA ufundowane przez Sponsorów oraz gadżety Radia Olsztyn.
2. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego z Uczestników Konkursu.
3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.
6. Odbiór nagrody musi nastąpić w ciągu 30 dni od przekazania informacji o wygranej.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dla chorych dzieci panie rywalizowały na boisku

Zamiast łapać przestępców lub wydawać na nich wyroki policjantki i pracownice sądu walczyły ze sobą na boisku. Dobra zabawa, ostra rywalizacja i szczytny cel - tak...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV