Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 13 °C pogoda dziś
JUTRO: 24 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Markowa muzyka”

Polska Ofensywa Muzyczna

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Markowa muzyka” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości) , NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. Konkurs organizowany będzie od poniedziałku do piątku, w audycji Radio Cafe w terminie od 23 czerwca 2014r.
4. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl
8. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Dziennikarz prowadzący audycję Radio Cafe, po godz. 12.15 zada pytanie konkursowe.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer 71 601 (koszt 1,23 z VAT), o treści OLSZTYN <<PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ>>.
3. Słuchacze mogą wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów, jednak kolejny SMS wysłany pod numer 71 601 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto. (1,00 + VAT).
4. Jako odpowiedź na wiadomość SMS spełniającą wymogi Regulaminu z systemu Organizatora odsyłany jest SMS z potwierdzeniem oddania głosu. W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana.
5. Pracownik Biura Reklamy i Promocji Radia Olsztyn wyselekcjonuje osobę, która udzieliła jako pierwsza prawidłowej odpowiedzi. Dziennikarz prowadzący audycję Radio Cafe dokona próby połączenia telefonicznego z tą osobą.
6. Próba uzyskania połączenia z Uczestnikiem podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów, w ciągu pięciu sekund od chwili gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. Po nieudanych dwóch próbach uzyskania połączenia dziennikarz dokonuje próby połączenia z osobami, które w następnej kolejności nadesłały poprawne wiadomości SMS.
7. W chwili uzyskania połączenia Gracz podaje dziennikarzowi swoje imię i nazwisko.
8. Następnie dziennikarz prowadzący program prosi gracza o podanie na antenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie.
9. Po uzyskaniu odpowiedzi prowadzący zadaje kolejne pytanie. Każdego dnia w trakcie konkursu zadaję jedno pytanie i odgrywa jeden dźwięk konkursowy.

§ 3
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są gadżety ufundowane przez Sponsorów oraz gadżety Radia Olsztyn.
2. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego z Uczestników Konkursu.
3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. o rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Radio Olsztyn

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kolejne gminy liczą straty po majowych przymrozkach

Do 11 wzrosła liczba gmin, w których odnotowano szkody w uprawach po nocnych przymrozkach na początku maja. Mróz zniszczył plantacje owoców miękkich i uprawy sadownicze w...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV