Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 12 °C pogoda dziś
JUTRO: 14 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Kobieta niezykła Radia Olsztyn”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Kobieta niezwykła Radia Olsztyn” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest wybranie „Kobiety niezwykłej Radia Olsztyn”.
3. Konkurs zrealizowany zostanie w dniach 2-7 marca 2015 roku. W konkursie będzie można głosować na jedną z wybranych kobiet, które do 6 marca 2015r. prześlą swoje zdjęcie do Radia Olsztyn. Słuchacze od 6 marca mogą oddawać swoje głosy za pomocą sondy zamieszczonej na stronie www.ro.com.pl.
4. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl
8. Uczestnik konkursu udziela Radiu Olsztyn licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do przesłanych fotografii, które zostaną umieszczane przez Radio Olsztyn na stronie internetowej www.ro.com.pl.
9. Uczestnik konkursu oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do fotografii, o których umowa i posiada zgodę osób widocznych na fotografiach na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie opisanym niniejszym regulaminem.
10. Uczestnik konkursu oświadcza, że korzystanie ze zdjęcia przez Radio, nie będzie naruszać praw osób trzecich.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. W dniach 2-6 marca 2015r. słuchaczki Radia Olsztyn będą mogły wysyłać zdjęcia prezentujące np. swoje niezwykłe hobby, zawód lub codzienne życie.
2. Zdjęcia można przesyłać za pomocą aplikacji Radia Olsztyn lub pocztą elektroniczną na adres kobietaniezwykła@ro.com.pl. Każda wiadomość musi zawierać imię i nazwisko osoby zaprezentowanej na zdjęciu oraz numer telefonu.
3. Przyjmowanie zdjęć Radio Olsztyn zakończy 5 marca o godz. 12:00. Komisja konkursowa dokona wyboru 20 najlepszych zdjęć i podda je pod głosowanie słuchaczy Radia Olsztyn poprzez ekspozycje na stronie internetowej www.ro.com.pl.
4. Każdy słuchacz może oddać tylko jeden głos na wybraną kandydatkę. Głosowanie trwa do 7 marca do godz. 11:30.
5. Kandydatka, która zdobędzie największą liczbę głosów otrzyma miano „Kobiety niezwykłej Radia Olsztyn”.

§ 3
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie jest 5 voucherów do SPA (każdy dla 2 osób) dla 5-ciu Kandydatek z najwyższą liczbą głosów.
2. Kandydatka, która otrzyma największą ilość głów wygra nagrodę główną – rower miejski na wiosenne wycieczki.
3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn, w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Licytacja gadających dachówek pomoże kupić gimbusa

Nietypowe dzieła sztuki licytowane były w olsztyńskim Biurze Wystaw Artystycznych. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci, które zbiera pieniądze na zakup gimbusa dla szkoły w Lamkowie, poprosiło...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV