Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: -7 °C pogoda dziś
JUTRO: -6 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu ekologicznego – EKO Lider

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „EKO LIDER”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „EKO LIDER” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

Ilekroć w regulaminie mowa jest o Konkursie, rozumie się przez to Konkurs ekologiczny „EKO LIDER”.

Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu a także prawa i obowiązki Organizatora.

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.radioolsztyn.pl

§ 2

TEMAT KONKURSU

Tematem Konkursu jest ekologia.

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikiem Konkursu (określanym dalej jako: Uczestnik) może być uczeń/uczennica szkoły podstawowej z województwa warmińsko-mazurskiego, który/a przygotuje pracę o zadanej tematyce i prześle ją lub złoży w siedzibie Radia Olsztyn do 16 listopada 2020 roku.

Uczniowie są podzieleni na 4 kategorie:

I – klasy 1 i 2
II – klasy 3 i 4
III – klasy 5 i 6
IV – klasy 7 i 8

Kategorie od I do III (uczniowie klas 1 – 6) mają za zadanie przygotować pracę plastyczną na temat „Nie próżnuję – segreguję”. Technika pracy jest dowolna, jednak organizator nie odpowiada za stan dostarczonych prac – w szczególności w razie uszkodzenia w trakcie przesyłki prac przestrzennych.

Kategoria IV (uczniowie klas 7 i 8) mają za zadanie przygotować pracę pisemną na temat „EKO Świat za 50 lat” i dostarczyć w formie papierowej. Nie ma limitu stron i znaków. Prace nieczytelne nie będą podlegały ocenie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające w wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami. Przez „pracownika” rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

Uczestnik zobowiązuje są do przestrzegania niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet oraz zasad współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że dokonał on naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 5

KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, a w szczególności oceny nadsyłanych prac, prawidłowości zgłoszeń uczestników i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową.

§ 6

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przygotować samodzielnie pracę plastyczną albo pisemną. Prace wysyłane są przez nauczyciela/rodzica/opiekuna prawnego wraz z dołączoną kartą zgłoszeniową – z imieniem i nazwiskiem ucznia, nazwą szkoły i klasy, miastem oraz imieniem i nazwiskiem, a także danymi nauczyciela/nauczycieli/rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik numer 2).

2. Każdy uczeń może przygotować tylko jedną pracę. Zgłoszona praca nie może być wcześniej publikowana ani oceniana w innym konkursie. Zgłoszona praca staje się własnością organizatora.

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zezwoleniem na publiczne ujawnianie danych uczestnika konkursu oraz nauczyciela/nauczycieli/rodzica/opiekuna prawnego.

4. Nauczyciel wysyłający prace uczniów na Konkurs potwierdza, że posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Konkursie oraz do przetwarzania danych osobowych uczniów w celu realizacji Konkursu.

5. Rodzic/opiekun prawny, który wysyła pracę dziecka na Konkurs wyraża zgodę na udział swojego dziecka w Konkursie oraz do przetwarzania jego danych osobowych.

§ 7

PRZEPROWADZENIE KONKURSU

Uczestnicy Konkursu mają obowiązek przesłać lub złożyć prace w siedzibie Radia Olsztyn do 15 listopada 2020 roku z dopiskiem „Konkurs EKO Lider”.

§ 8

ZWYCIĘZCY KONKURSU

Nagrodzone zostaną osoby, które zajmą miejsca od 1 do 3 w każdej z czterech kategorii wiekowych.

§ 9

NAGRODY

Pula nagród w konkursie wynosi 9 000 złotych. Osoby, które zajmą miejsca od 1 do 3 w każdej z czterech kategorii wiekowych, otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród dla uczestników Konkursu.

§ 10

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie (wraz z uzasadnieniem) na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.

Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do

Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Reklamacja powinna wskazywać:
imię i nazwisko Uczestnika,
adres e-mail,
nazwę szkoły

Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. O rozpatrzeniu reklamacji

Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§11

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, opublikowania danych zwycięzców Konkursu, przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników.

Administratorem danych osobowych jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Radiowej 24. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem radio@radioolsztyn.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Radio Olsztyn S.A. ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) tj. umowy zawartej poprzez akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – dotyczy danych osobowych przetwarzanych w związku z rozliczeniem nagród.

Dane osobowe Uczestników pozyskane na potrzeby Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do: uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian, żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że działania Organizatora są niezgodne z RODO. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją braku zgody na przetwarzanie jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2019, poz. 847, z późn. zm.).

Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, zawieszenia organizacji Konkursu lub jego odwołania w każdym czasie i bez podania przyczyny. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.radioolsztyn.pl.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestników.
Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na sporządzenie i rozpowszechnianie jego wizerunku i wypowiedzi w związku z konkursem, w tym na publikację wizerunku oraz publikację pracy w wybrany przez Organizatora sposób i z tego tytułu nie będzie sobie rościć praw do zapłaty.

Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.

Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, nr tel. 89 5264434, e-mail: sekretariat@radioolsztyn.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu odbioru nagrody, wygranej w Konkursie EKO Lider
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
– art. 6 ust. 1 lit c RODO jako niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie EKO Lider.

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: pracownikom, współpracownikom Polskiego Radia Olsztyn oraz Komisji Konkursowej. Dane mogą być udostępnione organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego, takim jak: organy podatkowe, ZUS.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Posiada Pani/Pan:

– Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
– Na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

– W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do odbioru nagrody, wygranej w konkursie radiowym lub do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIOWA EKO LIDER

Więcej w konkurs, regulamin, test
Konkurs ekologiczny „EKO Lider”. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych

UWAGA - ZMIANA FORMUŁY KONKURSU EKOLOGICZNEGO "EKO LIDER". W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w województwie warmińsko-mazurskim, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, zdecydowaliśmy o odwołaniu...

Zamknij
RadioOlsztynTV