Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 21 °C pogoda dziś
JUTRO: 24 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Dama Kier”

Sportsmenka, wokalistka, a może naukowiec? Osiem wspaniałych kobiet powalczy o miano Damy Kier. Do czwartku czekamy na Wasze głosy w plebiscycie Radia Olsztyn.

REGULAMIN PLEBISCYTU DAMA KIER

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Podmiotem organizującym Plebiscyt jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2.   Ilekroć w regulaminie mowa jest o Plebiscycie, rozumie się przez to Plebiscyt na Damę Kier.

3.   Głosowanie w Plebiscycie trwa od 5 do 8 marca.

 

§ 2

ZASADY GŁOSOWANIA

1.   Plebiscyt na charakter zamknięty i obejmuje 8 kandydatur zaproponowanych przez Radio Olsztyn.

1.   Zagłosować można wyłącznie poprzez stronę internetową Polskiego Radia Olsztyn  www.ro.com.pl, dostępną na komputerze oraz jej wersję mobilną.

2.   Każdy może oddać swój głos na trzy kandydatki.

3.   Głosowanie odbywa się do godz. 13 (8 marca 2018 roku).

4.   Ogłoszenie zwyciężczyni Plebiscytu (Pani, która otrzymał największą ilość głosów) nastąpi 8 marca w audycji Bliższe spotkania.

 

§ 3

REKLAMACJE

1.   Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.

2.   Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3.   Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4.   Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

 

§ 4

NAGRODY

Nagrodą dla zwycięzcy plebiscytu jest statuetka ufundowana przez organizatora konkursu.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Plebiscytu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2.   W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Plebiscytu opublikuje informację.

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nie rób z mózgu leniucha. WYWIAD

Kochamy rozumem, nie sercem, umysł osób kreatywnych ma w sobie coś z umysłu szaleńców - mózg to niezwykle fascynujące centrum dowodzenia. Jak podkreśla neurolog Kaja Nordengen,...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV