Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 22 °C pogoda dziś
JUTRO: 21 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin Konkursu „Tłuste granie w tłusty czwartek”.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Tłuste granie w tłusty czwartek” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300,00 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która 8 lutego 2018 r. wyśle wiadomość MMS ze zdjęciem pracowników firmy, w której pracuje, pod numer 608 585 800 lub umieści zdjęcie na fanpage’u Radia Olsztyn.
4. Komisja konkursowa wybierze dziesięć zdjęć, na których pracownicy najlepiej pokażą jak bardzo chcą zdobyć nagrodę. Nagrody do firm dostarczą dziennikarze Radia Olsztyn.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz pracownicy i współpracownicy Sponsora nagród, oraz członkowie rodzin tych osób.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
7. W konkursie nie bierze się pod uwagę wiadomości MMS wysłanych z Internetu.
8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie i tylko w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ro.com.pl.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany będzie w audycjach Radia Olsztyn.
2. W trakcie audycji, dziennikarz prowadzący program będzie informował o możliwości udziału w konkursie. Zadaniem słuchaczy będzie przysłanie wiadomości MMS ze zdjęciem pracowników firmy, w której pracują. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych Radia Olsztyn.
3. Komisja konkursowa wybierze dziesięć zdjęć, na których pracownicy w subiektywnej ocenie Komisji, najlepiej pokażą jak bardzo zależy im na zdobyciu nagrody.

 

§ 3
Nagrody

1. Nagrodami są pączki.
2. Nagrody dostarczą zwycięzcom dziennikarze Radia Olsztyn.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) zwycięzca Konkursu jest zobowiązany uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, o ile wartość nagrody przewyższa kwotę 760,00 zł.
7. Zwycięzca ma prawo rezygnacji z nagrody.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację na stronie internetowej www.ro.com.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Tłuste granie w Tłusty Czwartek

Nie są ważne: wzrost, waga, wyskok i taktyka. Wystarczy zdjęcie firmowej drużyny, na którym zawodnicy pokażą jak bardzo zależy im na zdobyciu kosza pełnego smakowitych pączków....

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV