Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 28 °C pogoda dziś
JUTRO: 27 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Spis Powszechny”

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 zapraszamy do udziału w konkursie, który odbędzie się od 25 czerwca do 4 lipca. Pytania konkursowe zadawać będziemy w audycji Bliższe Spotkania.

Nagrody ufundował Urząd Statystyczny w Olsztynie. Łącznie przeprowadzimy pięć konkursów, w których komisja konkursowa wyłoni po jednym laureacie. Do wygrania zestawy atrakcyjnych gadżetów

Regulamin konkursu ,,Spis Powszechny”.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „ Spis Powszechny” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.

2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz pracownicy i współpracownicy Sponsora nagród, oraz członkowie rodzin tych osób.

4. Konkurs odbywa się na zasadach subiektywnego wyboru odpowiedzi.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.

6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej radioolsztyn.pl

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany ww dniach 25.06. 2021- 04.07.2021r. podczas programu Bliższe Spotkania; łącznie odbędzie się 5 konkursów.

2. W trakcie trwania audycji dziennikarz prowadzący poprosi słuchaczy o wysyłanie najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony drogą SMS-ową. W każde odsłonie konkursu wygrywa jeden słuchacz, który udzieli najciekawszej i poprawnej odpowiedzi. Spośród nadesłanych wiadomości SMS Komisja Konkursowa dokona subiektywnej oceny i wybierze jedną, najciekawszą odpowiedź, która zostanie nagrodzona.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer pod numer 71 601 (koszt 1,23 zł z VAT) z odpowiedzią na pytanie zadane przez prowadzącego audycję. Na początku SMS’a należy wpisać prefix: RO

3. Przyjmowanie odpowiedzi rozpoczyna się na wyraźny znak prowadzącego audycję.

4. Zwycięzcą każdego Konkursu zostaje osoba, która według komisji konkursowej udzieli najciekawszej odpowiedzi.

5. O wygranej oraz o odbiorze nagrody uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie przez pracowników Działu Obsługi Klienta Radia Olsztyn.

§ 3
Nagrody

1. Nagrodą w konkursie są upominki od Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

2. Organizator dopuszcza przyznanie tylko jednej nagrody dla każdego ze zwycięzców Konkursu.

3. Nagrody zostaną odebrane osobiście z siedziby Radia lub przesłane przez Radio na adres podany przez Zwycięzców.

4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§4
Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Olsztyn.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
W obu przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

4. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

5. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).

6. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

7. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: promocja@radioolsztyn.pl

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.

3. Organizator Konkursu ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami)
Redakcja: B. Świerkowska-Chromy za K. Bobrycka

Więcej w nagroda, konkurs
Odznaczenia i medale dla pedagogów z Warmii i Mazur. „To wyraz najwyższego uznania ich pracy i osiągnięć”

Prawie 150 nauczycieli z Warmii i Mazur uhonorowano odznaczeniami państwowymi. Zwykle taka uroczystość odbywa się w Dniu Komisji Edukacji Narodowej, który przypada w październiku. W tym...

Zamknij
RadioOlsztynTV