Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 8 °C pogoda dziś
JUTRO: 8 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu „Radiowa Akademia Zdrowego Odżywiania”

REGULAMIN KONKURSÓW

§1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotami organizującymi Konkursy są

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, NIP 739-05-04-515, REGON 001289340, Rejestr Instytutów Naukowych (RIN) RIN-V-36/98
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493,
– zwani dalej łącznie Organizatorem.

2. W Konkursach nie mogą brać udziału:

a) pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
3. Konkursy zrealizowane zostaną w okresie od dnia 31.08.2020 roku – do dnia 22.09.2020 roku.
4. Przystąpienie do Konkursów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursów.
5. Konkursy prowadzone na podstawie Regulaminu nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.)
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ro.com.pl oraz www.pan.olsztyn.pl.

§2
Zasady i przebieg Konkursów

1. Od 31 sierpnia 2020 r. do 22 września 2020 r. na profilu facebookowym Radia Olsztyn przeprowadzona zostanie seria dziesięciu konkursów.
2. W Konkursach, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie i mieszkające na terenie Polski, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem. Aby zgłoszenie zostało wzięte pod uwagę Komisji Konkursowej, Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zamieszczenia pod postem konkursowym odpowiedzi na zadane w poście pytanie. W serii dziesięciu konkursów Uczestnik może zostać laureatem tylko raz.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości wynikające z działania mechanizmu poczty elektronicznej. Organizator może odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny w szczególności, gdy stwierdzi, że zgłoszenie Uczestnika:
– narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne,
– narusza regulamin portalu Facebook.com,
– ma charakter erotyczny albo pornograficzny,
– zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.),
– zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą,
– narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób,
– zawiera treść reklamową (z wyłączeniem marki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A.).
4. Usunięcie zgłoszenia jest równoznaczne z wykluczeniem go z Konkursu.
5. W każdym Konkursie zostanie nagrodzonych maksymalnie 25 uczestników, którzy jako pierwsi udzielą poprawnych i unikalnych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Poprawne odpowiedzi wytypuje w drodze jednomyślnej decyzji Komisja Konkursowa, w skład której będzie wchodzić pracownik Radia Olsztyn S.A. oraz pracownik Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

6. Propozycje pytań konkursowych przygotowane zostaną pod kątem merytorycznym przez pracownika Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie i następnie zaakceptowane przez obu Organizatorów. Każde z 10 pytań konkursowych zostanie opracowane w taki sposób, aby udzielenie przynajmniej 25 unikalnych odpowiedzi było możliwe.7. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego 11. konkursu, w przypadku gdy pula dostępnych nagród nie zostanie wyczerpana.

§3
Nagrody

1. Nagrody zostaną dostarczone przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.
2. Nagrodami są blendery kielichowe. Nagrody zostaną odebrane osobiście z siedziby Radia lub przesłane przez Radio na adres podany przez Zwycięzców.

§4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Polskiego Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Polskiego Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Polskiego Radia Olsztyn S.A.. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Polskiego Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§5
Dane osobowe

1. Administratorami Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych są Polskie Radio Olsztyn S.A. oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
2. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
3. Dane osobowe wymagane w Konkursie będą udostępnianie pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również uprawnionym do tego osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych w ramach Konkursu.
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu [art. 6 ust. 1 lit. a, c i f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).]
6. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
7. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).
8. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową
9. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku:

w formie pisemnej, na adres: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: promocja@ro.com.pl.
w formie pisemnej na adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn lub adres mailowy instytut@pan.olsztyn.pl.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7
Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorom bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) zamieszczenie na stronach internetowych i na profilu facebookowym Organizatora w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację o zmianach lub zawieszeniu Konkursu na stronie internetowej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zmarł Kazimierz Bogucki. Miał 101 lat

Zmarł Kazimierz Bogucki - wiceprzewodniczący Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia, wiceprezes olsztyńskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK. Jeszcze przed miesiącem na antenie Radia Olsztyn zapraszał do...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV