Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 7 °C pogoda dziś
JUTRO: 7 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Regulamin konkursu – Życzenia dla Babci i Dziadka

Regulamin konkursu – Życzenia dla Babci i Dziadka.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Życzenia dla Babci i Dziadka” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mających pełną zdolność do czynności prawnych, mające obywatelstwo Polskie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem  na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany będzie w dniach 20.01.2021 – 21.01.2021 r.
2. Aby wziąć udział w Konkursie wskazana w zgłoszeniu osoba, zobowiązana jest w wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w związku z realizacją Konkursu oraz emisję audycji z jej udziałem na antenie Radia Olsztyn.
3. Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich osoby podanej jako odbiorca życzeń w całości obciąża Uczestnika.
4. Uczestnik oświadcza, iż osoby będące odbiorcami życzeń, udzieliły Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich danych osobowych do celów związanych z Konkursem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
6. Składający życzenia akceptuje, iż treść życzeń nie powinna zawierać danych osobowych osób trzecich. Organizator zastrzega emisję zaproponowanej treści życzeń z wyłączeniem jakichkolwiek danych osobowych odbiorcy życzeń.
7. Życzenia będzie można nagrać 20 oraz 21 stycznia 2021 od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu: 89 89 526 59 01. Najciekawsze życzenia zostaną wyemitowane na antenie Radia Olsztyn S.A. 21.01.2021 między godziną 6:00 a 18:00.
8. Najciekawsze życzenia wybierze Komisja Radia Olsztyn.

§ 3
Nagrody

1. Nagrodą w konkursie są słodkie upominki oraz możliwość zaprezentowania swoich życzeń za pośrednictwem Radia Olsztyn.
2. Upominki należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn (Radio Olsztyn S.A. ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn) w przypadku gdy nagrodzona osoba mieszka w Olsztynie; jeśli nagrodzona osoba mieszka poza Olsztynem Radio Olsztyn wyśle upominki na wskazany adres.
3. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.
5. Nagrodzone zostaną tylko najciekawsze życzenia (wybrane przez Komisję Konkursową).

§4
Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Radio Olsztyn.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia konkursu, w którym dany uczestnik brał udział, w tym przekazaniu nagrody,
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu [art. 6 ust. 1 lit. c i f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).]
5. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
6. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie).
7. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
8. Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: (i) w formie pisemnej, na adres:  Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, ul. Radiowa 24, Olsztyn, lub na adres mailowy: promocja@ro.com.pl
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. Organizator Konkursu ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

Więcej w konkurs, Dzień Babci, Dzień Dziadka
Krótki filmik sposobem na okazanie uczuć babciom i dziadkom

Z powodu pandemii wielu wnuków nie może złożyć babciom i dziadkom bezpośrednich życzeń z okazji ich święta. Pomoże w tym akcja Ełckiego Centrum Kultury. Każdy, kto...

Zamknij
RadioOlsztynTV