Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 5 °C pogoda dziś
JUTRO: 3 °C pogoda jutro
Logowanie
 
Logo Eko Lider EKO LIDER - WYNIKI KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Regulamin konkursu „Wysokie loty z Radiem Olsztyn”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Konkursie.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn S.A.
4. Mówiąc o Uczestniku, Organizator ma na uwadze parę 2 osób, które biorą udział w konkursie na zasadach opisanych poniżej, przy czym w finale każda z dwóch par (Uczestników) jest reprezentowana przez jedną osobę.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i doręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.ro.com.pl
7. Do prawidłowego przebiegu konkursu Radio Olsztyn użyje internetowej platformy komunikacji interaktywnej „Panoramix”.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs realizowany będzie przez 5 dni (14-18 września 2015r.). Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wysłanie wiadomości e-mail na adres konkurs@ro.com.pl wraz z podaniem uzasadnienia do pytania: dlaczego podroż na Islandię jest ciekawsza od jakiejkolwiek innej?
3. Na uzasadnienia czekamy do piątku 18 września (godz. 9.00). Treść uzasadnienia nie może przekraczać 500 znaków.
4. Komisja konkursowa wyłoni autorów dwóch najciekawszych uzasadnień, którzy powalczą o nagrodę główną w finale (piątek 18 września ok. godz. 12:00).
5. W finale prezenter prowadzący program dokona próby równoległego połączenia telefonicznego w dwiema osobami wytypowanymi przez Komisję konkursową.
6. W chwili uzyskania połączenia Finaliści podają dziennikarzowi swoje imiona. Zadaniem Finalistów będzie jak najszybsze udzielenie poprawnych odpowiedzi na 3 pytania Konkursowe. Finalista, przed podaniem odpowiedzi na antenie, zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do podania swojego imienia, a następnie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
7. Zwycięzcą Konkursu zostaje Finalista, który udzieli większej ilości poprawnych odpowiedzi na zadane pytania w stosunku 1:0, 2:0, 3:0, 2:1, 3:1 do drugiego Finalisty. Podanie błędnej odpowiedzi przez Finalistę skutkuje zdobyciem punktu przez konkurenta.
8. Próba uzyskania połączenia z Finalistami podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów, w ciągu pięciu sekund od chwili gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. Po nieudanych dwóch próbach uzyskania połączenia prezenter dokonuje próby połączenia z osobami, które w następnej kolejności zostały wskazane przez Komisję konkursową.

§ 3
Nagrody

1. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w postaci dwóch biletów na przelot z Gdańska do Keflaviku (ok. 40 km od Reykjaviku, stolicy Islandii).
2. Bilety będą możliwe do realizacji na trasie Gdańsk – Keflavik – Gdańsk (GDN) oferowanej przez linię lotniczą Wizzair. Podróż wraz z powrotem musi odbyć się w tym roku, a bilet należy zarezerwować przynajmniej na miesiąc przed podróżą. Bilet obejmuje mały bagaż podręczny i nie będzie pokrywał dodatkowego płatnego bagażu.
3. Nagrody należy odbierać osobiście w siedzibie Radia Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres:
ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).

 

 

(bsc)

Przeczytaj poprzedni wpis:
Niepowtarzalna wystawa makiet kolejowych

Do Olsztyna przyjechała czołówka europejskich modelarzy kolejowych. Do niedzieli będą pokazywali swoje prace w Tartaku Raphaelsohnów w Parku Centralnym. Inicjatorem spotkania jest Sebastian Marszał z Olsztyna....

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV