Strona główna Radio Olsztyn
Posłuchaj
Pogoda
Olsztyn
DZIŚ: 16 °C pogoda dziś
JUTRO: 20 °C pogoda jutro
Logowanie
 

Konkurs „Dziecięca eskorta siatkarzy”


Regulamin konkursu „Dziecięca eskorta siatkarzy”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podmiotem organizującym Konkurs „Dziecięca eskorta siatkarzy” jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA, 10-206 Olsztyn ul. Radiowa 24, wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300,00 zł, NIP 739-05-09-493, zwane dalej Organizatorem.
2. W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mogą wziąć udział osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która wyśle zdjęcie na adres foto@ro.com.pl.
4. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która najlepiej rozwiąże zadanie konkursowe. Oceny wykonania zadania konkursowego dokona Komisja konkursowa, na zasadach określonych w § 2.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz pracownicy i współpracownicy Sponsora nagród, a także członkowie rodzin tych osób.
6. Konkurs jest przeznaczony dla osób małoletnich, urodzonych nie wcześniej niż 1 listopada 2000r. i nie później niż 1 listopada 2007r., reprezentowanych przez rodzica lub opiekuna prawnego.
7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu na antenie Radia Olsztyn.
8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie i tylko w celu realizacji Konkursu i wręczenia nagród, a po rozstrzygnięciu Konkursu i wręczeniu nagród zostaną usunięte. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
9. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ro.com.pl
10. Do prawidłowego przebiegu konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Radio Olsztyn powoła Komisję Konkursową.

§ 2
Zasady i przebieg Konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie 2 dzieci, które będą asystować kapitanom drużyn siatkarskich przy wyjściu na boisko podczas meczu Indykpol AZS Olsztyn – Lotos Trefla Gdańsk, który odbędzie się 15.11.2013r., o godz. 17:30 w Hali Urania w Olsztynie.
2. Zadaniem słuchaczy jest nadesłanie zdjęcia swojego dziecka w przebraniu kibica.
3. Zwycięzcą konkursu jest osoba, której fotografia zostanie uznane przez Komisje konkursową, według jej subiektywnej oceny, za najlepszą.

§ 3
Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest eskorta kapitanów drużyn podczas meczu Indykpol AZS Olsztyn – Lotos Trefla Gdańsk oraz bilet dla 2 osób (dziecko + opiekun) podczas ww. meczu.
2. Realizacja nagrody odbywa się w sposób, miejscu i czasie wskazanym indywidualnie przez Organizatora.
3. Nagroda nie podlega wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres: ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Zarządu Radia Olsztyn S.A. po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Konkursu opublikuje informację na stronie internetowej www.ro.com.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Sąsiedztwo Olsztyna – wystawa fotograficzna

Sąsiedztwo Olsztyna - pod tym hasłem odbędzie się wystawa fotograficzna Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR. Prace będzie można oglądać na Placu Jana Pawła II przed głównym wejściem...

Zamknij
/RadioOlsztyn
RadioOlsztynTV