BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Nadzorcza

W związku z rezygnacja złożoną przez Mariusza Oszmiana, powołanego przez Ministra Skarbu Państwa 9 czerwca 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A., Rada Mediów Narodowych Uchwałą nr 203/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. powołała w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. Adriannę Szubielską-Malińską.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą obecnie:

1. Jacek Janusz Mrozek – przewodniczący Rady Nadzorczej Radia Olsztyn S.A.  
2. Adrianna Szubielska-Malińska – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Radia Olsztyn S.A.
3. Jacek Drelich - sekretarz Rady Nadzorczej Radia Olsztyn S.A.

***
Działając na podstawie § 17 ust.6 statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwałami Nr 1/IX/kad/2016,  Nr 2/IXkad/2016, Nr 3/IXkad/2016 z 27.06.2016r. postanowiła wybrać:

1. Jacka Janusza Mrozka na przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Mariusza Wojciecha Oszmiana na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Jacka Drelicha na sekretarza Rady Nadzorczej.

***
Minister Skarbu Państwa powołał 9 czerwca 2016 roku w skład Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA:
1. Jacka Drelicha
2. Jacka Janusza Mrozka
3. Mariusza Wojciecha Oszmiana

***

Działając na podstawie § 17 ust.6 statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwałami Nr 1/VIIIkad/2014,  Nr 2/VIIIkad/2014, Nr 3/VIIIkad/2014 z 21.08.2014r. postanowiła wybrać:
1.  Krzysztofa Krukowskiego na przewodniczącego Rady Nadzorczej
2.   Bogumiła Osińskiego na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
3.  Agnieszkę Kazalską na sekretarza Rady Nadzorczej

***
KRRiT uchwałą nr 235/2014 z 29.04.2014 r powołała nową Radę Nadzorczą Radia Olsztyn. W jej skład weszli:
- Czesław Hołdyński
- Krzysztof Krukowski
- Bogumił Osiński
- Sylwia Stachowska
- Agnieszka Kazalska (powołana przez Ministra Skarbu Państwa 28.07.2014 r.)


***
Działając na podstawie § 17 ust.4 statutu Spółki Rada Nadzorcza   (uchwała Nr 1/VIIkad/2011) postanowiła wybrać:

 

1. przewodniczący - Krzysztof Krukowski
2. wiceprzewodniczący - Bogumił Osiński
3. sekretarz - Agnieszka Kazalska
***
Skład nowej rady nadzorczej:
1.Agnieszka Kazalska - powołana przez Ministra Skarbu Państwa 5 kwietnia
2011r. - MSP/DNW/2425/11 (DNW-JW-5234-14/11)
oraz powołani przez KRRiT uchwałą Nr 194/2011 z 5 kwietnia 2011r.
2.Władysław Bogdanowski
3.Czesław Hołdyński
4.Krzysztof Krukowski

5.Bogumił Osiński
***
Uchwałą  Rady Nadzorczej Nr 24/VI/2010 z 1.07.2010r. na wiceprzewodniczącego Rady został wybrany p. Zbigniew Szczypiński.
***
Uchwała Nr 261/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanawia:
1. W związku z rezygnacja złożoną przez p. Henryka Łańko powołanego na podstawie uchwały KRRiT nr 490/2009 z 18 listopada 2009 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - Radio Olsztyn SA powołać p. Zbigniewa Szczypińskiego do składu wyżej wymienionej Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Kołodziejski
***
18.12.2009r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Polskiego Radia Olsztyn SA. Na przewodniczącego wybrano Pana Grzegorza Kierozalskiego. Na wiceprzewodniczącego wybrano Pana Henryka Łańko. Na sekretarza wybrano Pana Marcina Poczobutta.
***
18 listopada 2009r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołała Radę Nadzorczą Polskiego Radia Olsztyn SA. W jej skład weszli: Grzegorz Kierozalski, Henryk Łańko, Marcin Poczobutti Sławomir Trojanowski.
***
19 października 2009r. Minister Skarbu Państwa jako swojego przedstawiciela powołał Władysława Bogdanowskiego w skład Rady Nadzorczej.Na posiedzeniu 6.11.2009r. Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS wpisał Władysława Bogdanowskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców.
***

Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w spółce: główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działalności spółki.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) ocena i przyjęcie sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku wyników)
2) ocena i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat
3) przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o: a. zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki, b. udzielenie pokwitowania władzom spółki.
4) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu
5) wyrażenie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, określanymi w niniejszym statucie
6) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania finansowego
7) wyrażenie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników
8) wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce
9) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości
10) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu
11) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu spółki lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.


Opublikował: Beata Świerkowska
Zatwierdził: Beata Świerkowska
Data utworzenia: 2009-09-22 15:35:45
Data publikacji: 2020-08-03 10:45:44
Liczba odsłon: 13272

Historia:

Data publikacji Opublikował Opis zmian
2020-08-03 10:45:44 Beata Świerkowska uzupełniony skład Rady Nadzorczej
2016-06-27 15:43:43 Beata Świerkowska informacja o ukonstytuowaniu Rady Nadzorczej IX kadencji
2016-06-14 14:21:03 Beata Świerkowska publikacja składu nowej Rady Nadzorczej
2014-09-04 09:46:55 Beata Świerkowska aktualizacja informacji dot. Rady Nadzorczej
2014-08-07 14:00:16 Beata Świerkowska skład Rady Nadzorczej VIII kadencji
2011-05-17 10:31:09 Beata Świerkowska test
2011-05-17 10:29:43 Beata Świerkowska test poprawności
2011-05-17 10:28:50 Beata Świerkowska test poprawności
2011-05-17 10:25:29 Beata Świerkowska test poprawności
2011-05-17 10:24:19 Beata Świerkowska zamieszczenie informacji o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej
2011-04-14 13:50:04 Adam Socha wpis składu RN VII kadencji
2010-10-19 10:36:32 Adam Socha nowy wpis
2010-06-17 17:50:43 Adam Socha poprawa wyrazu graficznego
2010-06-17 17:49:08 Adam Socha nowy wpis
2009-12-31 14:34:47 Adam Socha nowy wpis
2009-11-20 11:44:08 Beata Świerkowska test poprawności
2009-11-20 11:38:16 Beata Świerkowska test poprawnośći
2009-11-20 11:35:18 Beata Świerkowska test poprawności
2009-11-20 11:33:21 Beata Świerkowska test poprawności
2009-11-20 11:32:22 Beata Świerkowska test poprawności
2009-11-20 11:30:43 Beata Świerkowska test poprawności
2009-11-20 11:29:58 Beata Świerkowska informacja o powołaniu przez KRRiT Rady Nadzorczej
2009-11-10 12:10:10 Beata Świerkowska test poprawności
2009-11-10 12:09:32 Beata Świerkowska uzupełnienie informacji o powołaniu Władysława Bogdanowskiego w skład Rady Nadzorczej
2009-11-10 12:07:07 Beata Świerkowska test poprawności
2009-11-10 12:06:23 Beata Świerkowska informacja o wyborze przedstawiciela Ministra Skarbu do Rady Nadzorczej Radia Olsztyn SA
2009-09-22 15:39:16 Adam Socha zmiana kategorii
2009-09-22 15:37:42 Adam Socha zmiana kategorii
2009-09-22 15:36:10 Adam Socha opublikowany
Kontakt z redakcją BIP:
  • Polskie Radio Olsztyn S.A.
  • Radio Olsztyn S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
  • Beata Świerkowska - Chromy
  • e-mail:
  • tel.: +48 (89) 526-44-34
  • fax: +48 (89) 526-75-86